Corona Arch – can you spot the guy walking towards it?